Onze thema’s
Deel:  

Wind

Het Blauwe Hart is in de Rijksstructuurvisie Wind op Land recentelijk aangewezen als zoekgebied voor windmolenparken. Daarom worden nu veel plannen gemaakt om grote windmolenparken in het IJsselmeergebied te plaatsen. De regie over waar deze windmolenparken moeten komen, ligt in handen van de drie provincies aan het IJsselmeer: Friesland, Flevoland en Noord-Holland. Deze provincies kijken echter alleen naar hun eigen stukje van het IJsselmeergebied en niet naar de effecten op het grote geheel.

Er mist dus een integrale visie voor windenergie op het gehele gebied. Hoeveel windturbines kan het gebied aan zonder dat dit ten koste gaat aan de natuur en de ruimtelijke beleving? Nu is de impact van windturbines op de open ruimte al enorm, maar zonder een integrale visie op het totaalbeeld dreigt er een hek van windmolens om het IJsselmeer te worden gezet en kan men straks nergens meer de open horizon ervaren. En dat zou toch zonde zijn!
Daarnaast is het niet verstandig om een officieel aangewezen natuurgebied, waar grote groepen vogels rusten, foerageren en ruien, aan te wijzen als zoekgebied voor windenergie.

Wij volgen de plannen voor windenergie dan ook nauwlettend en beoordelen die op de gevolgen voor natuur en landschap. Wij willen dat er stevige bestuurlijke regie wordt gevoerd op een integrale en afgewogen visie van windenergie in het Blauwe Hart met oog voor ruimtelijke kwaliteit en de natuurwaarden!

306 zienswijzen op Windpark Fryslân ingediend

Ruim 300 particulieren en organisaties hebben hun zienswijze ingediend op de plannen voor Windpark Fryslân. Het aantal unieke zienswijzen bedroeg 182. Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

Onze zienswijze op de plannen voor Windpark Fryslân

Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart heeft in april haar zienswijze ingediend op de ontwerpplannen voor het Windpark Fryslân. De exploitanten willen 89 windturbines neerzetten in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij Breezanddijk. De kern: bekijk de energie-opgave voor het gebied integraal.

Inpassingsplan Windpark Fryslân vanaf 4 maart ter inzage

De vergunningprocedure voor Windpark Fryslân start op 4 maart. Vanaf die datum liggen de ontwerpbesluiten en het inpassingsplan zes weken ter inzage. In deze periode kunnen bezwaren worden ingediend tegen het plan om 89 windmolens van 183 hoogte te plaatsen in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart is, samen met andere natuurorganisaties, tegen een windpark in het IJsselmeer. De organisaties hebben gepleit voor de bouw van windturbines op het land.

Vis

De vissen hebben het moeilijk in het Blauwe Hart. Dat heeft grote gevolgen voor de visetende watervogels, de economie om het meer en de recreatie. Wij pleiten voor verbetering van de visstand. Er moeten meer openingen komen in de Afsluitdijk en de Houtribdijk en meer paaiplaatsen. Ook moet de beroepsvisserij fors worden verminderd. Wij zijn initiatiefnemers van de aanleg van de Vismigratierivier, een unieke vispassage door de Afsluitdijk. De kilometerslange Vismigratierivier, vormt straks een natuurlijke verbinding tussen de Waddenzee en IJsselmeer. Vele regionale partijen (waaronder Het Blauwe Hart) werken samen onder regie van De Nieuwe Afsluitdijk om dit ambitieuze plan te realiseren.

Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier ter inzage

Tot en met 14 juni 2016 liggen het Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier (PIP), verleende vergunning Natuurbeschermingswet Vismigratierivier (Nbw-vergunning) en verleende ontheffing Flora- en faunawet Vismigratierivier (Ffw-ontheffing ) ter inzage. Tot die datum kan beroep worden ingesteld door belangheb¬benden die al eerder tijdig een zienswijze op de stukken hebben ingediend.

Afsluitdijk open voor vis

Zaterdag 21 mei was de Wereldvismigratiedag. Door de aanleg van dammen en dijken kunnen trekvissen niet van zout- naar zoetwater zwemmen. Onder het motto ‘De Afsluitdijk open voor vis’ organiseerden Rijkswaterstaat, De Nieuwe Afsluitdijk en de initiatiefnemers van de Vismigratierivier samen diverse activiteiten.

Wordt Vriend van de Blije Vis

Zaterdag 21 mei is het Wereldvismigratiedag. Landen in de hele wereld schenken op deze dag extra aandacht aan vismigratie, de jaarlijkse trek van bepaalde vissoorten. In Nederland gebeurt dat onder meer door lancering van een nieuwe website: www.blijevis.nl. De site wordt dé plek om meer te weten te komen over vis en vismigratie. Bezoekers van de website kunnen zich aanmelden als Vriend van de Blije Vis. Je wordt daarmee opgenomen in de school van Blije Vissen, waarvoor ook offline allerlei activiteiten zullen worden georganiseerd. Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart is één van de initiatiefnemers van de Vismigratierivier in de Afsluitdijk.

Waterbouw

In het Blauwe Hart zijn water en land strikt van elkaar gescheiden met harde dijken. Er zijn geen ‘zachte’ overgangen met rietzones en oeverdijken waar de natuur zich kan ontwikkelen. Wij zijn voorstander van ‘Bouwen met de natuur’: de nieuwe Hollandse innovatie op het gebied van waterbouw. Een goed voorbeeld is het project Marker Wadden. Met deze nieuwe waterbouw kunnen we de wereld tonen hoe we onze traditie van ‘wapenen tegen de natuur’ hebben weten te transformeren tot ‘bouwen met de natuur.’ Wij zien volop kansen om gezamenlijk met provinciale politici en bestuurders te zorgen voor een duurzaam gebruik van Het Blauwe Hart.

Proefeiland in Markermeer krijgt de naam ‘IERST’

Het moeraseiland in het Markermeer krijgt de naam Ierst gekregen. De naam kreeg de meeste stemmen tijdens de conferentie Markermeer-IJmeer die deze maand werd gehouden. Het gemeentebestuur van Lelystad moet de naam nog officieel vaststellen.

Aanleg Marker Wadden gaat van start

Het gaat gebeuren! Begin 2016 start aannemer Boskalis met de aanleg van Nederlands nieuwe vogeleilandjes in het Markermeer: de Marker Wadden. Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat presenteerden het ontwerp van de eerste fase van de Marker Wadden vorige week in Lelystad. De eilandengroep moet het Markermeer/IJmeer ecologisch herstellen en ervoor zorgen dat de natuur in het Markermeer weer floreert. Een mooie stap naar een gezond IJsselmeergebied.

Wageningse studenten presenteren onderzoek Makkumer Kust

Vier studenten van de Wageningen Universiteit hebben in opdracht van Samenwerkingverband Het Blauwe Hart onderzocht hoe de Makkumer kust kan worden beschermd tegen hoog water. Deze maand presenteerden zij hun onderzoek in het Friese provinciehuis. Hun advies: leg rietkragen aan, maak een luwte voor de kust en zorg voor meer duidelijkheid als het gaat om bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Water

Het IJsselmeer is het grootste zoetwatermeer van West-Europa. Meer dan een miljoen Nederlanders krijgen hun drinkwater uit het IJsselmeer. Duurzaam beheer van dat water is dus van vitaal belang. Schoon en voedzaam water is ook van belang voor de natuur en de omliggende steden en dorpen.

Het IJsselmeergebied moet meer worden dan een stilstaande bak met water

Volgens Frits Palmboom, de nieuwe hoogleraar op de Van Eesteren leerstoel, moeten ontwerpers veel meer rekening houden met natuurlijke dynamiek in de deltalandschappen. De Rotterdamse stedenbouwkundige gebruikt bij zijn ontwerpen als principe “het landschap en de natuur waarin je werkt als basis te nemen voor het ontwerp”.

“Russische mossel zuivert water in Rijnland”

Zelden is de wetenschap blij met de komst van exotische dier- of plantensoorten in Nederlandse wateren, omdat zij meestal het ecosysteem verstoren. Over de komst van de Russische Quagga-mossel zijn de wetenschappers minder negatief: de komst van de mossel zou in het watergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland gunstig uit kunnen pakken.

De rijke onderwaterwereld van Amsterdam. Uit: Visionair

De onderwaterwereld van Amsterdam is bijzonder en divers. De laatste beroepsvisser van Amsterdam, Piet Ruijter (63), vist er op baars, snoekbaars, aal, harder en Chinese wolhandkrab. Iedere veertien dagen vaart Piet uit, samen met stadsecoloog Martin Melchers, die onderzoek doet. Maar sinds kort geldt er een visverbod op aal en wolhandkrab. Dat is voor Piet problematisch, omdat hij nu niet meer van de visopbrengst kan leven.

Onze thema's

We werken aan de hand van vier overkoepelende thema's: wind, water, waterbouw en vis.

 ↳  Lees meer over de thema's

Organisatie

Manifest
Bestuur
Partners

Werken bij ons
Jaarverslag
Nieuwsbrief

Beheerplan IJsselmeergebied